تولد جشنواره

مقدمه

در بدو ورود به لادنبورگ، تا زمان آماده سازی کمپ جدید آواره گان، شش ماه از ساختمان قدیمی « مدرسه معلولان مارتین» به عنوان کمپ استفاده کردیم. این زندگی شش ماهه با چنان تلاش و تعاملی با مردمان بومی شهر توأم گردید که در پایان این دوره کوتاه شش ماهه با احترام، حس و خواست قلبی ام لادنبورگ را موطن جدید خویش در غربت یافتم. در ختم آن دوره ششماهه، با وجودی که کمپ و تمام مهاجران آن به شهر دیگری منتقل شدیم، اما تعامل من با لادنبورگ و لادنبورگی ها هر روز بیش از بیش شد. تا اندازه ای که نسبت به شهر و همشهریان لادنبورگی احساس دین، مسئولیت و تعلق خاطر یافتم.

از این رو جشنواره بین‌المللی فیلم “والا” را با انگیزه خدمتی شایان و ارزنده برای لادنبورگ و گامی بلند در راه رشد و متعالی تر شدن فرهنگ و هنر توسعه یافته این دیار طراحی کردم. جوامع متمدن به هر پیمانه ای از رشد و تعالی برخوردار بوده باشند، به همان پیمانه خواستار تعالی افروده تر می باشند. از این سبب بود که وقتی ایده جشنواره را در مشورت، حمایت و همراهی خانم سبینا وایل با آقای اشتفان اشموتز، شهردار جدید لادنبورگ مطرح کردیم، ایشان با جبین گشاده موافقت خویش را اعلام داشتن.

معرفی

“والا” در لغت به معنای برتر می باشد. به لحاظ کاربرد مفهومی به کرامت و جایگاه برتر انسانی نیز اشارت دارد. جایگاه انسانی و کرامت “والا”یی که امروزه در اکثریت قریب به اتفاق جوامع بشری از انسان و کرامت 

انسانی او به یغما رفته است. جشنواره بین‌المللی فیلم “والا” تلاش می‌کند تصویر و تصوری حقیقی از حقایقی ارایه نماید که سبب به تاراج و یغما رفتن این حرمت و کرامت “والا”ی انسانی گشته، باعث تداوم تراژدی موجود در جامعه بشری می گردد. با این هدف و بمنظور دستیابی به نتیجه ای مثمر و مستمر، جشنواره هر سال تنها به یک موضوع خاص می‌پردازد. محوریت دور نخست جشنواره «امنیت افغانستان» می باشد. امنیت افغانستان نه تنها زندگانی کابوس واری را برای مردمان این دیار رقم زده، بلکه تمام معادلات سیاسی اجتماعی و امنیت جامعه جهانی را تحت شعاع و سیطره قرار داده است. سالیان آتی موقعیت زنان، کودکان و دیگر ابعاد انسانی جامعه بشری در محوریت کار جشنواره قرار خواهند گرفت.

جشنواره بین‌المللی فیلم “والا” همه ساله از 13 تا 20 جولای در شهر لادنبورگ برگزار می گردد. دور نخست به دلیل همزمانی با جام جهانی فوتبال با یک هفته تاخیر برگزار خواهد.

قالب

قالب اشتراک فیلم‌ها کاملاً آزاد است. زیرا جشنواره بین‌المللی فیلم‌ “والا” برحسب ضرورت پرداختن به ابعاد گسترده فجایع انسانی، جشنواره ای محتواگرا می باشد. بنابراین تمامی فیلم‌های کوتاه، نیمه بلند و بلند در تمامی قالب‌های مستند، داستانی، گزارشی، انیمیشن و ویدئو آرت می‌تواند متقاضی حضور در جشنواره باشند.

چگونه گی انتخاب فیلم های برتر جشنواره متعاقبا اعلام خواهد شد.

جشنواره بمرور در دوره های آتی و در تمامی قالب‌ها فرم گرا نیز می شود.

ساختار

جشنواره بین‌المللی فیلم‌ “والا” یک جریان خصوصی آزاد است. از اینرو بخاطر حفظ استقلال عمل، تامین اهداف و تداوم حیات، جشنواره نیازمند حمایت های مالی و تکنیکی تمامی منابع می باشد.

محمد حسن ناظری

موسس و دبیر جشنواره