همکاران

برگزارکننده: انجمن دوستی “والا”
دبیر جشنواره
محمد حسن ناظری
هیئت رهبری
سبینا وایل
دکتور نیکول نسلینگ
راینر سیگلر
توماس گایسباور
غناته گرامز
مسئول مالی
میشائیله یاشکا

گرافیک
میریم کوهن
تکنیک
الکساندر مور
وبسایت
اشتفان وایل
روابط عمومی
کارولین فوکس
شبکه های اجتماعی
ایزابل لوخبولر
مرتجم زبان انگلیسی
اوئیز اوسمودیامن اوکودووا