همکاران

برگزارکننده
انجمن دوستی “والا”

موسس و دبیر جشنواره
محمد حسن ناظری

هیئت رهبری
محمد حسن ناظری
سبینا وایل
دکتور نیکول نسلینگ
راینر سیگلر
توماس گایسباور
غناته گرامز
میشائیله یاشکا

مسئول مالی
میشائیله یاشکا

گرافیک
میریم کوهن
تکنیک
الکساندر مور
وبسایت
اشتفان وایل
روابط عمومی
کارولین فوکس
شبکه های اجتماعی
ایزابل لوخبولر
مترجم زبان انگلیسی
اوئیز اوسمودیامن اوکودووا